Fundacja Instytut Studiów Strategicznych

Instytut (wcześniej Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji) został założony w 1993 roku przez Uniwersytet Jagielloński i Akademię Ekonomiczną w Krakowie. Instytut Studiów Strategicznych jest dziś liczącą się placówką ekspercką, współpracującą z wieloma ośrodkami zajmującymi się sprawami międzynarodowymi i zagadnieniami bezpieczeństwa w kraju i za granicą.

Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5 Slideshow Image 6 Slideshow Image 7 Slideshow Image 8 Slideshow Image 9

media o nas

Gazeta.pl - Dyskryminacja to mit?
Kobiety wchodzą do męskiej szatni


Gazeta.pl - Polska liderem w Unii Europejskiej i NATO? Tak, ale...
Onet.pl - Prezydent Estonii: Polska może być liderem w UE
tvp.pl - 8 XII 2012, godz. 21.45

Gazeta.pl - "Sekretarz Generalny NATO w czwartek w Polsce"
Wirtualna Polska - "Komorowski: Polacy czują się bezpieczni jak nigdy dotąd"
Wprost 24 - "Komorowski: przyszłość świata zależy od NATO"
Gazeta Wyborcza - "W Krakowie o NATO"
Gazeta Wyborcza - "Sprawiedliwi wciąż nie są w modzie"
Gazeta Wyborcza - "O Nowej Koncepcji Strategicznej NATO" Rzeczpospolita - "O Nowej Koncepcji Strategicznej NATO"

kontakt

Fundacja Instytut Studiów Strategicznych
ul. Mikołajska 4,
31-027 Kraków,
tel./fax: +48 12 421 62 50
NIP: 676-01-02-235
Nr konta: 39 1160 2202 0000 0000 8399 3760
Sekretariat czynny:
od poniedziałku do piątku od 8.30 do 16.30 facbook

programy

Fundacja Instytut Studiów Strategicznych prowadzi programy badawcze, w ramach których organizowane są projekty: międzynarodowe konferencje, seminaria eksperckie, debaty publiczne, warsztaty, szkolenia i inne:

Polska w Unii Europejskiej

Perspektywa europejska – miejsce Polski w Europie, wpływ Unii Europejskiej na nasz kraj, a także wpływ Polski na politykę wspólnoty – odgrywa kluczową rolę w działaniach Fundacji. W 1994 roku rozpoczęto program "Polska w Unii Europejskiej". W ramach programu podejmowano różnorodne działania zmierzające do integracji Polski z UE. W pierwszym etapie zadaniem programu była ocena przebiegu negocjacji akcesyjnych oraz identyfikacja problemów pojawiających się na drodze Polski
do struktur europejskich. Niezwykle ważnym aspektem działań było również informowanie społe-
czeństwa o korzyściach płynących z integracji oraz przekonywanie do poparcia przystąpienia
do Unii Europejskiej. Po akcesji Polski do wspólnoty Instytut Studiów Strategicznych zajmuje się kluczowymi elementami polityki unijnej w wymiarze politycznym, społecznym i gospodarczym.

Ważniejsze wydarzenia programu "Polska w Unii Europejskiej":
 • konferencja międzynarodowa "Polska w Europie" – czerwiec 1994
 • konferencja międzynarodowa "Stan przygotowań Polski, Czech, Węgier, Estonii i Słowenii
  do negocjacji z UE" – kwiecień 1998
 • publikacja 102 powody dla których Polska powinna wejść do Unii Europejskiej – marzec 2003
 • konferencja międzynarodowa "Rozszerzenie Unii Europejskiej i jego wpływ na współpracę transgraniczną i międzyregionalną" – październik 2003

Nowy Kształt Bezpieczeństwa Euro-Atlantyckiego

Program poświęcony zmianom w architekturze bezpieczeństwa w obszarze Euro-Atlantyckim oraz funkcjonowaniu polskich struktur operacyjnych na arenie międzynarodowej.

Program prowadzony od roku 1995 jest poświęcony zmianom w architekturze bezpieczeństwa zacho-
dzącym w obszarze Euro-Atlantyckim po roku 1989. Podczas konferencji międzynarodowych i semina-
riów eksperckich omawiane są czynniki określające współczesny model bezpieczeństwa oraz politykę bezpieczeństwa państw obszaru Euro-Atlantyckiego. Panujący obecnie regres w stosunkach pomię-
dzy niektórymi państwami Europy Zachodniej a Stanami Zjednoczonym stanowi poważne wyzwanie dla dalszego rozwoju międzynarodowej polityki bezpieczeństwa. Dlatego też w tegorocznym progra-
mie szczególny nacisk został położony na problematykę związaną z odbudową i umacnianiem więzi transatlantyckich. Nie do przecenienia jest również obecne zaangażowanie Sił Zbrojnych RP w dzia-
łania stabilizacyjne na Bliskim Wschodzie i na Bałkanach. Obecnie Polska ma możliwość aktywnie wpły-
wać na kształtowanie zrębów nowej polityki bezpieczeństwa zarówno jako członek NATO, UE oraz jako poważny sojusznik USA. W ramach programu analizowana jest polska polityka obronna, dostoso-
wanie polskich struktur operacyjnych do standardów NATO. Omawiane są bieżące wydarzenia na arenie międzynarodowej, które mogą wpływać na bezpieczeństwo w interesującym nas regionie.

Ważniejsze wydarzenia programu "Nowy Kształt Bezpieczeństwa Euro-Atlantyckiego":
 • konferencja międzynarodowa "Nowy kształt bezpieczeństwa europejskiego" – luty 1996
 • konferencja międzynarodowa "Polskie doświadczenia a drugi etap rozszerzenia NATO" – maj 1998
 • konferencja międzynarodowa "Przed szczytem NATO w Pradze" – październik 2002
 • konferencja międzynarodowa "Nowy kształt współpracy międzynarodowej USA – EUROPA – ROSJA" – maj 2003
 • 16 Spotkanie Euro-Atlantic Security Study Group, "NATO and EU Approaches to Crisis Management: Prevention,Intervention and Post-Conflict Rehabilitation" – wrzesień 2003
 • "Dyplomacja w czasie pokoju i wojny" Okrągły Stół z Ambasadorami USA – październik 2004
 • "Europejska polityka obronności: wiek Entente Cordiale" Seminarium polsko-brytyjsko-francuskie oraz wizyta Księcia Edwarda – listopad 2004
 • konferencja międzynarodowa "Wschodni wymiar polityki NATO" – maj 2005
 • konferencja międzynarodowa "Europejski Program Badań nad bezpieczeństwem (ESRP) szansą dla wzrostu innowacyjności w Europie" – sierpień 2005
 • "Posiedzenie Wspólnej Grupy Roboczej NATO-Ukraina ds. Reformy obronnej (JWGDR)" – czerwiec 2006
 • konferencja międzynarodowa "Czy Polska potrzebuje tarczy?" – czerwiec 2007
 • wykład dyrektora kursu informacyjnego dla kadry NATO w waszyngtońskiej Akademii Obrony Narodowej Lawrence'a R. Chalmera – grudzień 2007
 • Forum Bezpieczeństwa Euroatlantyckiego. Nowy kształt bezpieczeństwa euroatlantyckiego – nowa odpowiedzialność – październik 2008
 • II Forum Bezpieczeństwa Euroatlantyckiego. NATO przed szczytem jubileuszowym. Czy Sojusz potrzebuje Nowej Koncepcji Strategicznej? – luty 2009
 • przygotowanie przez zespół analityków zaproszonych do współpracy przez Instytut Stosunków Międzynarodowych UW oraz krakowską Fundację Instytut Studiów Strategicznych propozycji Nowej Koncepcji Strategicznej Paktu Północnoatlantyckiego oraz uroczyste przekazanie jej 12 marca 2010 Sekretarzowi Generalnemu NATO Andersowi Fogh Rasmussenowi.
 • IV Forum Bezpieczeństwa Euroatlantyckiego - NATO po przyjęciu Nowej Koncepcji Strategicznej”, konferencja z udziałem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego oraz Sekretarza Generalnego NATO Andersa Fogh Rasmussena - marzec 2011

Polska Polityka Wschodnia

Od początku procesu transformacji w Europie Środkowej i Wschodniej Polska dążyła do budowania dobrosąsiedzkich stosunków ze swymi wschodnimi sąsiadami i była rzecznikiem prowadzenia przez UE aktywnej polityki wobec tych krajów oraz wspomagania przez nią procesów reform w Europie Wschodniej. Fundacja Instytut Studiów Strategicznych aktywnie włącza się w te działania.

Głównym założeniem programu jest określenie pożądanego kształtu stosunków Polski z jej wschodnimi sąsiadami, szczególnie w kontekście członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Dokładnej analizie podda-
wana jest polityka zagraniczna wschodnich sąsiadów Polski, zagadnienia związane z bezpieczeń-
stwem oraz zapobieganie konfliktom w regionie. Przedmiotem zainteresowania są także przemiany ekonomiczne zachodzące u naszych wschodnich sąsiadów, między innymi wprowadzenie mecha-
nizmów gospodarki rynkowej, reformy systemów podatkowych, bankowych i prywatyzacja. Podej-
mowane w ramach programu działania mają na celu nie tylko analizę sytuacji czy zdefiniowanie problemów, ale także wsparcie procesów demokratycznych oraz grup, które się szczególnie przyczyniają do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Ważniejsze wydarzenia programu "Polska Polityka Wschodnia":
 • Konferencja polsko - ukraińska - „Nowe wyzwania – nowa odpowiedzialność”luty 1993
 • Konferencja polsko - rosyjska – „W stronę nowego partnerstwa” - luty 1994
 • debata publiczna "Polska polityka wschodnia" – styczeń 1996
 • konferencja międzynarodowa "Nowy kształt stosunków Polski z jej wschodnimi sąsiadami" – czerwiec 1999
 • konferencja międzynarodowa "Wymiar Wschodni Unii Europejskiej" – listopad 20
 • konferencja międzynarodowa Brainstorming Session "Ukraine as Part of Wider Europe" – czerwiec 2004
 • programy stażowe dla przedstawicieli samorządów terytorialnych, organizacji pozarządowych i lokalnych liderów z Ukrainy, Białorusi oraz Mołdowy – 2005, 2006, 2007, 2008
 • konferencja międzynarodowa "Ukraina i Białoruś 2007" – październik 2007
 • projekt "Społeczeństwo i Armia – wzajemne zaufanie podstawą dla wzmocnienia społeczeństwa obywatelskiego" (raport "NGO i administracja. Stan obecny współpracy", warsztaty dla liderów NGOs, konferencja ekspercka) – 2008
 • Spotkanie z Lasha Zhvania, Przewodniczącym Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Gruzji – wrzesień 2008
 • Nato-Ukraina. Konferencja dotycząca planowania układu partnerstwa: "Udział Społeczeństwa Obywatelskiego w Reformie Sektora Bezpieczeństwa: Dotychczasowe Doświadczenia
  i Rekomendacje na Przyszłość" – październik 2009

ISS dla organizacji pozarządowych

Program realizowany jest od roku 2008, a jego koordynatorem jest Kamila Kołbut.
Celem programu jest wsparcie organizacji pozarządowych w efektywnym działaniu, sprawnym wykorzystywaniu środków krajowych i europejskich, budowaniu regionalnych powiązań. Równie ważnym obszarem działania programu jest realizowanie projektów o charakterze edukacyjnym
i społecznym, wspierającym i aktywizującym nauczycieli, młodzież, liderów społecznych oraz
lokalne społeczności.
  Główne cele programu to:
 • realizowanie projektów edukacyjno - szkoleniowych wspierających rozwój osobisty i społe-
  czny w mniejszych ośrodkach poza centrami wielkich miast.
 • kompleksowe wsparcie informacyjne, szkoleniowe, doradcze i animacyjne dla małopolskich organizacji pozarządowych, liderów społecznych, nauczycieli i młodzieży szkół ponadgimna-
  zjalnych.
 • poszerzenie współpracy samorządów z organizacjami pozarządowymi, promocję i budowanie partnerskich relacji międzysektorowych (działania edukacyjne adresowane do pracowników JST i NGOs, promocję dobrych praktyk);
 • wzmocnienie integracji sektora pozarządowego w Małopolsce poprzez zbliżanie środowiska pozarządowego, poszerzanie wiedzy i umiejętności w zakresie budowania współpracy oraz inicjowania i wspomagania partnerstw wewnątrzsektorowych;
 • rozwijanie aktywności lokalnej poprzez identyfikowanie i wspieranie liderów lokalnych oraz aktywizowanie instytucji zaangażowanych w rozwój społeczności lokalnych;
 • aktywnie realizowanie projektów w oparciu o pozyskane środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Funduszu Organizacji Pozarządowych oraz innych dostępnych źródeł.

Program INDEX Pamięci Polaków Zamordowanych i Represjonowanych przez Hitlerowców za Pomoc Żydom

Nie wiemy dokładnie ilu Polaków wzięło udział w ratowaniu swoich żydowskich współobywateli od śmierci z rąk niemieckiego okupanta w latach II wojny światowej. Liczby osób zidentyfikowanych
z imienia i nazwiska wciąż stanowią tylko wierzchołek góry lodowej. Temat Ratujących w coraz szerszym stopniu stanowi integralną część polskiej narracji o II wojnie światowej. Program INDEX został powołany, by poszerzać i upowszechniać wiedzę na ten temat.

Program INDEX służy ustaleniu nazwisk i biografii Polaków oraz obywateli polskich innych narodowości (np. ukraińskiej, białoruskiej, litewskiej, ormiańskiej, niemieckiej), którzy na skutek działań nazistów po-
nieśli śmierć lub spotkali się z inną formą represji za pomoc udzielaną Żydom podczas II wojny świato-
wej. Program jest podzielony na trzy obszary tematyczne: badania naukowe, upamiętnienie, edukacja
i informacja. W pierwszym etapie programu została przeprowadzona wnikliwa, rzetelna kwerenda
w archiwach niemieckich, austriackich, ukraińskich, białoruskich, litewskich, izraelskich, brytyjskich, amerykańskich i polskich. Prace te były prowadzone pod kierunkiem uznanych autorytetów nauko-
wych. Honorowym przewodniczącym Rady Programowej został prof. Władysław Bartoszewski. Informacje i dokumenty były również zbierane za pośrednictwem mediów, u bezpośrednich
świadków i ich spadkobierców. Efekty badań były i są prezentowane podczas seminariów naukowych i konferencji.

Chcemy złożyć szczególne podziękowania partnerom Fundacji Instytut Studiów Strategicznych, zaangażowanym w realizację programu Index: Fundacji PZU, Narodowemu Centrum Kultury, Fundacji Kronenberga, Fundacji „Pamięć i Przyszłość” oraz Województwu Małopolskiemu.
 • logo nck
 • fundacja pzu
 • logo city
 • logo malopolska

Sprawiedliwi i ich świat - spotkania z historią dla młodzieży ponadgimnazjalnej

Instytut Studiów Strategicznych od 2008 roku realizuje projekt edukacyjny „Sprawiedliwi i ich świat”
- spotkania z historią dla młodzieży ponadgimnazjalnej. Głównym założeniem projektu jest przybliżenie młodzieży polskich obywateli uhonorowanych tytułem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Życio-
rysy Sprawiedliwych są dla młodych ludzi wyjątkowym źródłem istotnych wartości i inspirujących postaw. Celem projektu jest nie tylko zaznajomienie uczniów z wyżej wymienioną tematyką, ale również poprzez osadzenie jej w kontekście lokalnym, sprawienie, aby uczniowie mogli odczuć
i zrozumieć, że wielkie wydarzenia historyczne dotyczą także małych ojczyzn, historii ich regionu
a także często nawet losów rodzinnych samych zainteresowanych. Takie podejście pozwala na efektywniejsze przekazywanie wiedzy.

Każda z edycji projektu składa się z dwóch części: 40 trzygodzinnych spotkań z młodzieżą w ich szkole oraz 4 spotkań w szkołach z osobami uhonorowanymi tytułem - Sprawiedliwi wśród Narodów Świata. Animatorzy prowadząc zajęcia z młodzieżą przekazują wiedzę na temat wojny, Holokaustu, bestialstwa Niemców oraz postaw Polaków w stosunku do Żydów na przykładzie wydarzeń, które miały miejsce w miejscowości, w której prowadzone były zajęcia, bądź gdy konkretne dane były nie-
dostępne, przedstawiali historię miejscowości sąsiedniej. W trakcie lekcji prezentowane są między innymi biogramy Sprawiedliwych, pochodzące z Księgi Sprawiedliwych wśród Narodów Świata,
której pierwszą polską edycję wydał Instytut Studiów Strategicznych w 2009 r.

Do tej pory odbyły się trzy edycje projektu, podczas których odbyło się 160 spotkań. Trzy edycje projektu przeszkoliły 3003 uczniów z 50 szkół województwa małopolskiego i świętokrzyskiego.
Każda edycja uzyskała honorowy patronat Minister Edukacji Narodowej Katarzyny Hall oraz Małopolskiego i Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty.

W ramach programu Sprawiedliwi i ich świat Instytut Studiów Strategicznych organizuje również serię cyklicznych konferencji naukowych poświęconych pamięci Polskich Sprawiedliwych wśród Narodów Świata.

28 czerwca 2010 r. w Krakowie odbyła się międzynarodowa konferencja pt. „Ten jest z ojczyzny mojej, jest człowiekiem - Polscy Sprawiedliwi wśród Narodów Świata”, zorganizowana przy współ-
pracy z Narodowym Centrum Kultury. Wykład wprowadzający do konferencji wygłosił prof. Władysław Bartoszewski, a wśród zaproszonych gości znaleźli się między innymi: Sprawiedliwi skupieni w Pol-
skim Towarzystwie Sprawiedliwych wśród Narodów Świata z Krakowa i Warszawy, Ambasador Izraela w Polsce Zvi Rav – Ner; prof. Feliks Tych z Żydowskiego Instytutu Historycznego, historycy
z Instytutu Pamięci Narodowej oraz Państwowego Muzeum na Majdanku, Ambasador dr Maciej Kozłowski z Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP oraz przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, instytucji kultury, mediów, ośrodków badawczych
i akademickich.

Cykliczne organizowane konferencje pozwalają przywrócić pamięć w społeczeństwie o zapomnianych polskich bohaterach, którzy z narażeniem życia nieśli pomoc Żydom w czasie II Wojny Światowej.