Publikacja: „Global security in the time of the pandemic”

Pandemia COVID-19 wywarła istotny wpływ na funkcjonowanie wspólnoty transatlantyckiej z NATO na czele. Sojusz Północnoatlantycki nie wykazał znacznej odporności na skutki pandemii, a także na główne trendy bezpieczeństwa międzynarodowego przed pandemią: agresywną Rosję, która stara się podporządkować sąsiadów i zdestabilizować zachodnie demokracje; stały wzrost znaczenia Chin i nasilenie rywalizacji amerykańsko-chińskiej; spowolnienie globalizacji oraz nasilenie nacjonalizmu, protekcjonizmu i ksenofobii. Surowy krajobraz działań NATO przed i podczas pandemii COVID-19 zdominował debatę ekspercką podczas 29. Międzynarodowej Konferencji Bezpieczeństwa w Krakowie zorganizowanej przez Fundację Instytut Studiów Strategicznych we współpracy z Kwaterą Główną NATO oraz Konrad Adenauer Stiftung w Polsce, która odbyła się 19 października 2020 r. Konferencja gościła wybitnych naukowców i ekspertów międzynarodowych, którzy podzielili się swoimi poglądami i refleksjami na aktualne tematy. Skupiono się na trzech głównych tematach: 1) aktualny stan stosunków transatlantyckich i potencjalny wpływ napięć między członkami NATO na kolektywne zdolności obronne Sojuszu; 2) strategiczne podejście NATO do przeciwdziałania zagrożeniu Rosji na jego wschodniej flance; 3) reakcja NATO na wybuch pandemii COVID-19 i eskalację związanego ze zdrowiem globalnego kryzysu bezpieczeństwa.
Niniejsza publikacja zawiera artykuły autorstwa niektórych uczestników konferencji i zewnętrznych ekspertów, które poruszają kluczowe aspekty bezpieczeństwa NATO w kontekście europejskim i transatlantyckim.

Alexander Vershbow, Distinguished Fellow w Atlantic Council i były zastępca sekretarza generalnego NATO, przedstawia prognozę współpracy euroatlantyckiej po pandemii i szanse na rewitalizację wspólnoty transatlantyckiej.

W innym rozdziale autorstwa Vershbowa, którego współautorem jest Daniel Fried, Weiser Family Distinguished Fellow w Atlantic Council i były ambasador USA w Polsce, dylemat „radzenia sobie z Putinowską Rosją” rozważany jest w kategoriach „co poszło nie tak”.

Kolejny rozdział, napisany przez Bogdana Klicha, Senatora RP i byłego ministra obrony, podejmuje problematykę rozbrojenia jądrowego w kontekście masowej rozbudowy potencjału wojskowego Rosji i modernizacji rosyjskich sił jądrowych.

Florence Gaub, zastępczyni dyrektora Instytutu Studiów nad Bezpieczeństwem Unii Europejskiej oraz Lotje Boswinkel, analityczka w Haskim Centrum Studiów Strategicznych, analizują geopolityczne implikacje pandemii COVID-19 dla Europy. Podkreślają wzmocnienie tendencji przedpandemicznych, które utrzymywały światowe potęgi: USA, Chiny i Rosję, na kursie kolizyjnym, grożąc postępującą marginalizacją Unii Europejskiej na arenie światowej.

Scott Clark, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego i oficer armii amerykańskiej, zwraca uwagę na wschodnią flankę NATO. Wskazuje na znaczenie artylerii precyzyjnej dalekiego zasięgu jako elementu natowskiej doktryny odstraszania i obrony wobec ekspansjonistycznego zachowania Rosji.

Wojciech Michnik, adiunkt Uniwersytetu Jagiellońskiego, podsumowuje wiele wątków dyskusji na temat wpływu pandemii COVID-19 na NATO i bezpieczeństwo transatlantyckie, które zostały zaakcentowane podczas 29. Krakowskiej Międzynarodowej Konferencji Bezpieczeństwa. Przekonuje, że pandemia, choć jest „szokiem dla systemu”, nie zmieniła wszystkiego w sprawach światowych, a raczej przyspieszyła niektóre procesy na poziomie krajowym, regionalnym i globalnym. Odnosi się to również do Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego i jej państw członkowskich. Konkluduje, że bezpieczeństwo społeczności transatlantyckiej zależy od gotowości jej członków do podejmowania działań równoważących potrzebę przeciwdziałania istniejącym zagrożeniom z dostępnymi zasobami gospodarczymi i militarnymi.

Pobierz publikację (wybierz format):

– pdf
– mobi
– epub


The publication: „Global security in the time of the pandemic”

The COVID-19 pandemic has seriously affected the cooperative efforts of the transatlantic community with NATO at the forefront. The North Atlantic Alliance has not remained immune to the effects of the pandemic, as well as to the main international security trends already underway before the pandemic: aggressive Russia that seeks to subjugate its neighbors and destabilize Western democracies; the rise of China and intensified US-China competition; the slowdown of

globalization and the rise of nationalism, protectionism, and xenophobia. A rugged landscape of NATO’s activities prior to and during the COVID-19 pandemic dominated the 29th International Security Conference in Cracow organized by the Foundation Institute for Strategic Studies in cooperation with NATO Headquarters and the Konrad Adenauer Stiftung in Poland, and held on October 19, 2020. The conference hosted imminent scholars and outstanding international experts who shared their views and reflections on topical matters. It was focused on the three main topics: 1) the current state of transatlantic relations and the potential impact that tensions between NATO members may have on NATO’s cohesive defense capabilities; 2) NATO’s strategic approach to countering the threat of Russia on its eastern flank; 3) NATO’s reaction to the outbreak of the COVID-19 pandemic and the escalation of the health-related global security crisis.

This publication contains papers authored by some of the conference participants and external contributors who address key aspects of NATO’s security in European and transatlantic contexts.

Alexander Vershbow, Distinguished Fellow at the Atlantic Council and the former Deputy Secretary General of NATO, offers a forecast of the Euroatlantic cooperation after the pandemic and the chances of revitalization of the transatlantic community.

In another chapter by Vershbow, co-authored with Daniel Fried, Weiser Family Distinguished Fellow at the Atlantic Council and the former U.S. Ambassador to Poland, the dilemma of “dealing with Putin’s Russia” is considered in terms of “what went wrong”.

The next chapter, written by Bogdan Klich, Member of the Polish Parliament and the former Minister for Defence, takes up the issue of nuclear disarmement in the context of the massive Russian military build-up and modernization of its nuclear forces.

Florence Gaub, Deputy Director of the European Union Institute for Security Studies, and Lotje Boswinkel, Strategic Analyst at The Hague Centre for Strategic Studies, analyze  geopolitical implications of the COVID-19 pandemic for Europe. They underline the reinforcement of the pre-pandemic trends which have kept the global powers: The U.S., China and Russia on a colision course, risking an ongoing marginalization of the European Union on the global stage.

Scott Clark, a graduate  Jagiellonian University and an officer of the U.S. Army, shifts attention to NATO’s Eastern Flank. He points out the importance of Long-Range Precision Fires as an element of NATO’s deterrence and defense posture vis-a-vis Russia’s expansionist behavior.

Wojciech Michnik, Assistant Professor of Jagiellonian University, wraps up the many threads of the discussion on the impact of the COVID-19 pandemic on NATO and transatlantic security which were highlighted during the 29th Cracow International Security Conference. He argues that the pandemic, though being a “shock to the system”, has not changed everything in world affairs, but rather accelerated some processes on the domestic, regional and global levels. This also holds true for the North Atlantic Treaty Organization and its member states. He concludes that the security of the transatlantic community relies on the readiness of its members to undertake actions which would balance the need to address the existing threats with the available economic and military resources.

Download the publication ( select format):

– pdf
– mobi
– epub